O projektu

Uključivanje žena iz ranjivih skupina na tržište rada

Projekt u brojkama

1 385 950

Vrijednost projekta (kn)

100 %

Intenzitet EU potpore

15

Broj zaposlenih žena

90

Broj korisnika

Uključivanje žena iz ranjivih skupina na tržište rada

 • Fond: Europski Socijalni Fond
 • Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.
 • Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
 • Nadležna tijela: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
 • Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Županja
 • Područje: Zapošljavanje, socijalno uključivanje
 • Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.02.1.1.13
 • Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Zaželi – Program zapošljavanja žena -faza II
 • Naziv projekta: Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda
 • Prijavitelj: Općina Babina Greda
 • Korisnik: Općina Babina Greda
 • Ukupna vrijednost projekta: 1 385 950 kn (100% financirano iz Europskog socijalnog fonda)
 • Odgovorna osoba: Josip Krnić
 • Koordinator zaposlenih žena: Mandica Baškarić
 • Voditelj: Tomislav Kopić
 • Razdoblje provedbe projekta: lostopad 2020. – ožujak 2022.

Unatoč pozitivnim gospodarskim kretanjima na razini Republike Hrvatske od 2015. godine do danas te smanjenju stope nezaposlenosti, ista je jošuvijek iznad prosjeka EU, a sve su izraženije nejednakosti među pojedinim kategorijama nezaposlenih osoba, posebno osjetljivu tj. ranjivuskupinu čine žene srednje i starije životne dobi, a napose one nižih stupnjeva obrazovanja. Stopa registrirane nezaposlenosti u RH u prosincu 2019.godine iznosila je 7,7% prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

Gledajući nezaposlenost po skupinama najviše je nezaposlenih bilo u skupini od 50 do 54 godine – 13,1%. U obrazovnoj strukturi nezaposlenih osoba najbrojenije su bile osobe sa završenom srednjom školom zanimanja u trajanju od 3 godine i školom za KV i VKV radnike (30,3%) od čega je 48% žena. U Vukovarsko – srijemskoj županiji je početkom 2020.godine zabilježeno prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ukupno 7.062 nezaposlene osobe od čega je 4.059 nezaposlenih žena.Uzimajući u obzir da poslodavci, unatoč relativno niskoj stopi nezaposlenosti, imaju velike mogućnosti odabira novih zaposlenika/ca kroz uvoz radne snage sa stranih tržišta, žene iz navedenih kategorija su u opasnosti teškog pronalaženja zaposlenja, trajne nezaposlenosti i socijalne isključenosti, što, osim egzistencijalnih, može imati negativne posljedice i na zdravstveno stanje tih osoba. Istovremeno, kao posljedica opće društveno-ekonomske situacije, ali i iz raznih drugih razloga, postoji veliki broj osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom kojima je potrebna pomoć u svakodnevnom životu u smislu obavljanja osnovnih aktivnosti kao što su održavanje higijene stambenog prostora,odjeće, spremanja obroka i sl. Općina Babina Greda koja se nalazi u I.skupini prema indeksu razvijenosti (stopa nezaposlenosti Vukovarsko-srijemske županije u 2018.godini 15,9%, index razvijenosti općine 44,11% prosjeka RH) se, u cilju smanjenja nezaposlenosti žena u nepovoljnom položaju te povećavanja kvalitete života i prevencije prerane institucionalizacije osoba u starijoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom, odlučila na uključivanje u program „Zaželi II“ te je, u suradnji s HZZ-om i Centrom za socijalnu skrb, napravila analizu stanja ciljnih skupina i krajnjih korisnika sukladno uvjetima Natječaja.

Rezultati analize ukazuju na 15 žena koje odgovaraju uvjetima ciljne skupine te će iste biti uključene u projekt. Isto tako, definirano je 90 krajnjih korisnika koji odgovaraju uvjetima Natječaja. Iz navedenog proizlazi da će svaka žena uključena u projekt tijekom 12 mjeseci pružati pomoć u obavljanju svakodnevnih poslova za 6 krajnjih korisnika. Također, svih 15 žena će pohađati programe edukacija definirane u suradnji s HZZ-om i sukladno potrebama tržišta rada, što pokazuje visoki stupanj želje i htijenja tih žena za uključivanje na tržište rada. Tijekom ili po završetku projekta žene će steći certifikat/diplomu /svjedodžbu/potvrdu o osposobljavanju izdanu od strane ovlaštene institucije čime si uvelike povećavaju izglede za pronalaženje posla.

Ovim projektom bi se pomoglo objema navedenim skupinama: žene u nepovoljnom položaju bi se uključile na tržište rada, što bi uvelike pozitivno djelovalo u borbi protiv siromaštva i smanjenju nezaposlenosti dok bi se istovremeno preventivno djelovalo na probleme prerane institucionalizacije te poboljšalo kvalitetu života osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom.

Projektni prijedlog se uklapa u strateške dokumente na nacionalnoj razini na sljedeći način: doprinosi ispunjenju cilja „pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u RH“ iz Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, u skladu je s osnovnom svrhom Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH 2014-2020 – postizanje osiguranja minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva te osiguranja uvjeta za sprečavanje novih pojava siromaštva i socijalne isključenosti.

Na EU razini izdvajamo uklapanje u Preporuku Europske komisije o Europskom stupu socijalnih prava na način da se projektnim prijedlogom doprinosi boljem funkcioniranju sustava socijalne skrbi te daje doprinos postizanju pune zaposlenosti.

Ciljevi projekta su:
1. Unaprijediti radni potencijal žena iz ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici.
2. Povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika projekta.

Provedbom ovog projekta na području općine Babina Greda izravno se utječe kako na prevenciju prerane institucionalizacije 90 starijih osoba, osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom i povećavanje kvalitete života tih osoba tako i na borbu protiv siromaštva, socijalne isključenosti te smanjenju nezaposlenosti žena u nepovoljnom položaju na lokalnom tržištu rada.

Sastavni dio projekta je edukacija žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Vrsta edukacija će se odrediti u suradnji s HZZ-om, ovisno o specifičnim potrebama na tržištu rada, a bit će provedena od strane ovlaštenih institucija za tu vrstu edukacija. Na taj način će se žene nižih stupnjeva obrazovanja ili vrste obrazovanja koje tržište rada ne potražuje osposobiti za poslove koji će im pružiti priliku za uključivanje na tržište rada i pronalaženje trajnog zaposlenja. Na taj se način osigurava ispunjenje ciljeva i održivost projekta i nakon njegovog završetka.

Potpisivanje Ugovora o radu

U prostorijama općine dana 29. rujna 2020. godine s početkom u 11:00 sati organizirano je svečano potpisivanje Ugovora o radu na određeno vrijeme između Općine Babina Greda i 15 žena sa područja općine koje će u sklopu projekta “Uključivanje žena iz ranjivih skupina na tržište rada” ZAŽELI – faza II., skrbiti o minimalno 90 osoba starije životne dobi sa područja Općine Babina Greda.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. “Uključivanje žena iz ranjivih skupina na tržište rada” Zaželi – faza II., u iznosu od 1.385.950,00 kuna.

Žene će biti zaposlene od 01. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine, nakon čega će biti osposobljene za daljnji rad na istim ili sličnim poslovima

Zaželi
Scroll to Top