O projektu

Babina Greda u srcu
Kratki opis projekta (operacije)

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe, aktivnosti koje su se kroz dosadašnju provedbu pokazale vrlo uspješnima i nenadomjestivima u lokalnim zajednicama.

Izniman interes za ove aktivnosti pokazuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te neprofitne organizacije prepoznale u kojoj mjeri korištenje sredstava iz EU fondova može potaknuti i ubrzati razvoj pojedinih lokalnih sredina

Ciljevi

Ova operacija ima za cilj uključivanje teže zapošljivih / ranjivih skupina žena na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u
teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

Specifični cilj je borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije

Osnovne informacije

 • Fond: Europski Socijalni Fond
 • Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.
 • Specifični cilj: Specifični cilj 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije
 • Naziv natječaja:  „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“
 • Nadležna tijela: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
 • Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.02.1.1.16
 • Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Zaželi – Program zapošljavanja žena -faza III
 • Naziv projekta: Babina Greda u srcu
 • Prijavitelj: Općina Babina Greda
 • Korisnik: Općina Babina Greda
 • Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Županja
 • Ukupna vrijednost projekta: 741.500 kn
 • Intenzitet potpore: 100%
 • Odgovorna osoba: Josip Krnić
 • Koordinator zaposlenih žena: Mandica Baškarić
 • Razdoblje provedbe projekta: 30. 12. 2022. – 30. 8. 2023.

Osnovne informacije

Kratki opis projekta

Unatoč pozitivnim kretanjima na razini Republike Hrvatske što se tiče broja nezaposlenih osoba(nezaposlenost je u travnju 2022.godine manja za 20% u usporedbi s travnjem 2021.godine) i dalje je udio nezaposlenih žena (57,2%) veći od udjela muških osoba (42,8%) u ukupnoj nezaposlenosti. U Vukovarsko – srijemskoj županiji je u travnju 2022.godine evidentirano ukupno 6.232 nezaposlenih osoba, od toga 2.123 muške osobe te 4.109 žena. Od navedenog broja nezaposlenih, na nezaposlene osobe bez škole i nezavršene osnovne škole te sa završnom osnovnom školom otpada 1.644 nezaposlene osobe od čega je 1.135 žena. Od navedenog broja žena veliki udio se odnosi na nezaposlene žene starije od 55 godina koje su istovremeno i dugotrajno nezaposlene osobe, neaktivne te se ne obrazuju niti osposobljavaju. Žene iz navedenih kategorija (uključujući i ostale pripadnice ranjive skupine-osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja,azilantice, liječene ovisnice, pripadnice romske nacionalne manjine te beskućnice) su u opasnosti teškog pronalaženja zaposlenja, trajne nezaposlenosti i socijalne isključenosti, što, osim egzistencijalnih, može imati i negativne posljedice i na zdravstveno stanje tih osoba. Istovremeno, kao posljedica opće društveno-ekonomske situacije, ali i iz raznih drugih razloga, postoji veliki broj osoba u starijoj životnoj dobi te osoba s invaliditetom kojima je potrebna pomoć i podrška u svakodnevnom životu u smislu ispunjenja osnovnih životnih potreba kao što su održavanje higijene, odjeće, spremanje obroka, nabavka živežnih namirnica i lijekova i sl.

Općina Babina Greda se u cilju smanjenja nezaposlenosti žena iz ciljnih skupina te povećanja kvalitete života i prevencije prerane institucionalizacije osoba u starijoj dobi te osoba s invaliditetom, odlučila u nastavak provedbe projekta Zaželi (dosadašnja 2 projekta su uspješno realizirana na sveopće zadovoljstvo kako krajnjih korisnika tako i osoba iz ciljne skupine koje su zaposlene na projektima) te je, u suradnji s HZZ-om i Centrom za socijalnu skrb napravila analizu stanja ciljnih skupina i krajnjih korisnika a sve sukladno uvjetima iz otvorenog trajnog poziva. Rezultati analize ukazuju na 24 žene koje odgovaraju uvjetima poziva te 126 potencijalna krajnja korisnika usluga podrške i pomoći.

Projektom je planirano zapošljavanje 15 žena iz ciljnih skupina koje bi pružale usluge pomoći i podrške za 90 krajnjih korisnika projekta. Projekt bi pozitivno utjecao i na ciljnu skupinu i na krajnje korisnike na način da bi se žene u nepovoljnom položaju uključile na tržište rada, što bi uvelike pozitivno djelovalo u borbi protiv siromaštva i smanjenju nezaposlenosti dok bi se istovremeno preventivno djelovalo na problem prerane institucionalizacije te poboljšalo kvalitetu života osoba u starijoj životnoj dobi te osoba s invaliditetom.

Projektni prijedlog se uklapa u strateške dokumente na nacionalnoj razini na sljedeći način: doprinosi ispunjenju cilja “pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u RH iz Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, u skladu je s osnovnom svrhom Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH 2014-2020 – postizanje osiguranja minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva te osiguranja uvjeta za sprečavanje novih pojava siromaštva i socijalne isključenosti. Na EU razini izdvajamo uklapanja u Preporuku Europske komisije o Europskom stupu socijalnih prava na način da se projektnim prijedlogom doprinosi boljem funkcioniranju sustava socijalne skrbi te daje doprinos postizanju pune zaposlenosti.

Ciljevi projekta

1. Unaprijediti radni potencijal žena iz ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici,
2. Poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi i nemoćnih osoba.

Provedbom ovog projekta na području općine Babina Greda izravno se utječe kako na prevenciju prerane institucionalizacije 90 osoba u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnih osoba i povećanje kvalitete života tih osoba tako i na borbu protiv siromaštva, socijalne isključenosti te smanjenju nezaposlenosti žena iz ranjivih skupina na lokalnom tržištu rada.

Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta

Realizacijom ovog projekta odnosno radom žene iz ranjivih skupina će steći kompetencije i znanja s kojima će lakše naći svoje mjesto na tržištu rada. Isto tako, prijavitelj projekta će i u budućnosti pripremiti i kandidirati projekte usmjerene na rješavanje problematike teško zapošljivih osoba kroz edukacije i osposobljavanja istih te projekte koji doprinose socijalnoj uključenosti teško zapošljivih skupina te osoba u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnih osoba.

Babina Greda u ❤

Zaposlene žene
15

Broj zaposlenih žena

90

Krajnjih korisnika

741.500 kn

Vrijednost projekta