ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

OSNOVNE INFORMACIJE:

  • Fond: Europski Socijalni Fond
  • Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.
  • Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
  • Nadležna tijela: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
  • Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Županja
  • Područje: Zapošljavanje
  • Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.02.1.1.05
  • Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Zaželi – Program zapošljavanja žena
  • Naziv projekta: Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda
  • Prijavitelj: Općina Babina Greda
  • Korisnik: Općina Babina Greda
  • Ukupna vrijednost projekta: 2.455.194,58 kn (100% financirano iz Europskog socijalnog fonda)
  • Odgovorna osoba:  Josip Krnić
  • Koordinator zaposlenih žena:  Dario Omazić
  • Kontakt osoba: Boris Bauković
  • Razdoblje provedbe projekta: 21. prosinac 2017. – 21. lipanj 2020.

SAŽETAK:

Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Projekt će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.

Zahvaljujući ovome projektu na području čitave Hrvatske planira se zaposliti gotovo 3.000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige za gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka.

Prijavljuju ga jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.

Prihvatljive aktivnosti ovog projektu su zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti, nabava bicikala).

Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000,00 kn, dok je najviša predviđena vrijednost projekta 10.000.000,00 kn. Prihvatljivi troškovi projekata financirat će se u potpunosti (100% troškova).

Projekt se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 400.900.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 900.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 10.000.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Svrha i opravdanost projekta

Unatoč pozitivnim gospodarskim kretanjima na razini Republike Hrvatske od 2015. godine do danas, nezaposlenost ostaje jedan od ključnih problema. Unutar kategorije nezaposlenih osoba, posebno osjetljivu tj. ranjivu skupinu čine žene srednje i starije životne dobi, a napose one nižih stupnjeva obrazovanja.

Uzimajući u obzir da poslodavci, u situaciji visoke nezaposlenosti, imaju velike mogućnosti odabira novih zaposlenika/ca, žene iz navedenih kategorija su u opasnosti teškog pronalaženja zaposlenja, trajne nezaposlenosti i socijalne isključenosti, što, osim egzistencijalnih, može imati negativne posljedice i na zdravstveno stanje tih osoba. Istovremeno, kao posljedica opće društveno-ekonomske situacije, ali i iz raznih drugih razloga, postoji veliki broj osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom kojima je potrebna pomoć u svakodnevnom životu u smislu obavljanja osnovnih aktivnosti kao što su održavanje higijene stambenog prostora, odjeće, spremanja obroka i sl.

Općina Babina Greda (stopa nezaposlenosti Vukovarsko-srijemske županije 26,6%, index razvijenosti općine 44,11% prosjeka RH) se, u cilju smanjenja nezaposlenosti žena u nepovoljnom položaju te povećavanja kvalitete života i prevencije prerane institucionalizacije osoba u starijoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom, odlučila na uključivanje u program „Zaželi“ te je, u suradnji s HZZ-om i Centrom za socijalnu skrb, napravila analizu stanja ciljnih skupina i krajnjih korisnika sukladno uvjetima Natječaja.

Rezultati analize ukazuju na 22 žene koje odgovaraju uvjetima ciljne skupine, od kojih će 15 biti uključeno u projekt (sedam neće biti uključeno iz osobnih razloga). Isto tako, definirano je 89 krajnjih korisnika koji odgovaraju uvjetima Natječaja. Iz navedenog proizlazi da će svaka žena uključena u projekt tijekom 24 mjeseca pružati pomoć u obavljanju svakodnevnih poslova za 6 krajnjih korisnika (osim jedne koja će pomoć pružati za 5 korisnika). Također, svih 15 žena će pohađati programe edukacija definirane u suradnji s HZZ-om i sukladno potrebama tržišta rada, što pokazuje visoki stupanj želje i htijenja tih žena za uključivanje na tržište rada.

Tijekom ili po završetku projekta žene će steći certifikat/diplomu /svjedodžbu/potvrdu o osposobljavanju izdanu od strane ovlaštene institucije čime si uvelike povećavaju izglede za pronalaženje posla. Ovim projektom bi se pomoglo objema navedenim skupinama: žene u nepovoljnom položaju bi se uključile na tržište rada, što bi uvelike pozitivno djelovalo u borbi protiv siromaštva i smanjenju nezaposlenosti dok bi se istovremeno preventivno djelovalo na probleme prerane institucionalizacije te poboljšalo kvalitetu života osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom.

Projektni prijedlog se uklapa u strateške dokumente na nacionalnoj razini na sljedeći način: doprinosi ispunjenju cilja „pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u RH“ iz Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, u skladu je s osnovnom svrhom Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH 2014-2020 – postizanje osiguranja minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva te osiguranja uvjeta za sprečavanje novih pojava siromaštva i socijalne isključenosti. Na EU razini izdvajamo uklapanje u Preporuku Europske komisije o Europskom stupu socijalnih prava na način da se projektnim prijedlogom doprinosi boljem funkcioniranju sustava socijalne skrbi te daje doprinos postizanju pune zaposlenosti.

Projektne aktivnosti predloženog projekta:

1. Zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici;

2. Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju;

3. Promidžba i vidljivost;

4. Upravljanje projektom i administracija.

Informacija o provedbenim kapacitetima prijavitelja i odabiru partnera

Operativni i upravljački kapaciteti prijavitelja su organizirani kao jedinstveni upravni odjel na čelu kojega je pročelnik odjela. Uz čelnika odjela poslove glede financija i računovodstva obavlja stručni suradnik za računovodstvo, administrativna tajnica je zadužena za poslove administracije prijavitelja dok je za pravne poslove zadužen stručni suradnik za upravne poslove. Prijavitelj raspolaže svim potrebnim tehničkim i prostornim kapacitetima potrebnim za kvalitetnu i uspješnu provedbu projekta u smislu osiguranja potrebne opreme i prostornih kapaciteta. Uspješna provedba projekta osigurati će se uspostavom projektnog tima koji će se sastojati od 4 osobe, 2 osobe koje su stalno uposlene kod prijavitelja te 2 novouposlene osobe za potrebe projekta. Voditelj projektnog tima – pročelnik jedinstvenog upravnog odjela će osigurati kvalitetnu i pravodobnu izradu dokumentacije za potrebe projekta te će koordinirati radom projektnog tima, suradnik za računovodstvo će biti zadužen za poslove glede plaćanja troškova projekta kao i za pripremu pripadajućih dokaza oko izvršenja plaćanja.

Novouposlene osobe će imati zadaću koordinacije i organizacije rada za zaposlene žene, organizaciju prijevoza te isporuke higijenskih potrepština krajnjim korisnicima. Dosadašnjim iskustvom prijavitelja u pripremi i provođenju projekata (kao što je projekt Pomoć u kući te projekti iz mjera ruralnog razvoja) te zapošljavanjem 2 nove osobe s iskustvom u provedbi projekata osigurati će se sve pretpostavke za uspješnu provedbu projekta.

Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci te Centar za socijalnu skrb Županja. Organizacija partnera je ustrojena na način da su za podršku projektima ustrojeni odjeli za provođenje projekata. HZZ kao partner na projektu ima zadatak da prijavitelju sugerira potrebe tržišta rada a sve s ciljem provođenja takovih programa obrazovanja i osposobljavanja kojima će se polaznicima istih nakon završetka osigurati lakši pronalazak trajnog zaposlenja. Centar za socijalnu skrb ima zadaću osigurati informacije o krajnjim korisnicima projekta na način da se isti identificiraju te da se osigura da isti nisu paralelno uključeni u slične ili iste projekte pomoći. Praktični dio osposobljavanja odabranih ranjivih skupina odvijati će se u prostorima prijavitelja koji raspolažu svom potrebnom komunalnom i komunikacijskom infrastrukturom.

Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta

Sastavni dio projekta je edukacija žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Vrsta edukacija će se odrediti u suradnji s HZZ-om, ovisno o specifičnim potrebama na tržištu rada, a bit će provedena od strane ovlaštenih institucija za tu vrstu edukacija. Na taj način će se žene nižih stupnjeva obrazovanja ili vrste obrazovanja koje tržište rada ne potražuje osposobiti za poslove koji će im pružiti priliku za uključivanje na tržište rada i pronalaženje trajnog zaposlenja. Na taj se način osigurava ispunjenje ciljeva i održivost projekta i nakon njegovog završetka.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

1. Unaprijediti radni potencijal žena iz ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici;

2. Povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika.

Provedbom ovog projekta na području općine Babina Greda izravno se utječe kako na prevenciju prerane institucionalizacije 89 starijih osoba, osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom i povećavanje kvalitete života tih osoba tako i na borbu protiv siromaštva, socijalne isključenosti te smanjenju nezaposlenosti žena u nepovoljnom položaju na lokalnom tržištu rada.

ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA