REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BABINA GREDA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 112-03/19-30/1
URBROJ: 2212/02-02/19-01-1

U Babina Greda 08. siječnja 2019.g.

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-93, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 „Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda“, UP.02.1.1.05.0058, KLASA: 910-04/17-07/80, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1, i članka 30. Statuta Općina Babina Greda ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 11/09, 04/13, 03/14 i 01/18), načelnik Općina Babina Greda objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radnice u projektu „Zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda“

UVJETI

– Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa naglaskom na: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice; s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

OPIS POSLOVA
pomoć u dostavi namirnica,
pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
pomoć pri oblačenju i svlačenju,
briga o higijeni i osobnom izgledu,
pomoć u socijalnoj integraciji,
posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,
uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.
BROJ TRAŽENIH RADNICA
Traženi broj radnica je 3.

MJESTO RADA
Poslovi će se obavljati na području Općine Babina Greda.

TRAJANJE RADNOG ODNOSA
Predviđeno trajanje radnog odnosa je do zaključno sa 31. siječnja 2020.g.

DOSTAVA PRIJAVA: prijavu na natječaj, presliku osobne iskaznice, presliku dokaza o završenoj školi, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 1 pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom : Rješenje o invaliditetu
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Pisane prijave podnose se na adresu : Općina Babina Greda, Vladimira Nazora 3, 32 276 Babina Greda sa naznakom : „Za oglas – Projekt zapošljavanje žena iz ranjivih skupina na području Općine Babina Greda “ ne otvaraj“ u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 16. siječnja 2019. godine.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Općina Babina Greda zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Općina Babina Greda će koristiti osobne podatke kandidata samo u svrhu provođenja natječaja, tj. odabira kandidata.

Obrazac za prijavu: Prijava na natjecaj zazeli-zene

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Krnić

Kategorija: NOVOSTI